Aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SSD) is gevraagd om een proces in gang te zetten om te komen tot een regionaal plan sociaal domein voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) gedelegeerde taken. De periode van oktober tot december 2018 is gebruikt om een aantal thema’s met verschillende stakeholders, waaronder samenwerkingspartners, cliënten en gemeenten, te verkennen. Op 4 december 2018, tijdens de Drechtstedendinsdag, is in brede lijnen aangegeven welke keuzes de Drechtsraad te wachten staat. Door middel van workshops bij de raadsleden te toetsen en input voor het vervolgproces op te halen. Tijdens de raadsessie op 15 januari 2019 is door David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden, in de Carrousel Sociaal een terugkoppeling gegeven van wat er aan input is opgehaald op 4 december en tot welke lijn dit leidt.

Raadsessie 4 december 2018
(Drecht)raadsleden zijn geïnformeerd en bevraagd over vier grote thema’s die in het regionaal beleidsplan aan bod komen: trends en ontwikkelingen, zelfredzaamheid, integraliteit en financiën. In vier themaworkshops is door beleidsmedewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden een terugkoppeling gegeven over de relevante ontwikkelingen die gezien worden.

De Drechtstedendinsdag van 4 december diende ertoe om de uitkomsten door middel van workshops te toetsen en input voor het vervolgproces op te halen. Na de workshops is gewerkt aan het schrijven van een eerste conceptversie van de hoofdlijnen van het plan. Op verschillende onderdelen is het noodzakelijk om nog verdere input op te halen bij lokale raden, inwoners en maatschappelijke partners en op andere onderdelen moeten nog nadere keuzes worden gemaakt door de Drechtraad.

Bekijk het volledig verslag met een uitwerking van de verschillende workshops hieronder.

> Terugblik raadsessie 4 december

Raadsessie 15 januari 2019
Op 15 januari 2019 is door David van Maanen in de Carrousel Sociaal een terugkoppeling gegeven van wat er aan input is opgehaald op 4 december en tot welke lijn dit leidt. In reactie op de gestelde vragen zijn er bepaalde punten nader toegelicht. Er wordt samen met lokale gemeenten gewerkt aan een derde spoor, een innovatie agenda op de snijvlakken. Hierbij zal ook het jeugddomein betrokken worden. Daarnaast is het belangrijk dat zowel vanuit de lokale als het regionale kennis burgerinitiatieven kunnen worden versterkt. Ook voor wat betreft de communicatie zal aandacht zijn voor het feit dat voor de inwoners er sprake is van één overheid.

Voor de verbreding van de blik en de verbinding met lokaal zal via de route van het verder ontwikkelen van vakmanschap worden geïnvesteerd. Hierbij zal ook gekeken worden of er meer ruimte gecreëerd kan worden aan de voorkant, aan een vroege inzet voorafgaand aan de indicatiestelling. Focus zal daarbij zijn de inwoner beter te ondersteunen en dan pas de passende structuur te zoeken. Via de lijn van vakmanschap wordt ook ingezet op maatwerk en aansluiten bij de zelfredzaamheid.

Bij de bespreking in april zal waar mogelijk ook een financiële doorrekening gevoegd worden. De portefeuillehouder concludeerde dat veel dingen die gebeuren in het sociaal domein – waar een flink deel van de gemeentelijke middelen in om gaat – in de Drechtsteden al goed gaat. Er kunnen altijd dingen beter. In de Drechtsteden gaat het dan om een volgende slag naar integraliteit, waarbij privacy een belangrijke rol speelt.

Aandacht werd gevraagd voor de rol van de regionale adviesraden. Zowel de regionale Wmo adviesraad als de regionale cliëntenraad zijn gesprekspartner in deze fase van het proces. Wanneer er een stuk ligt, hebben zij ook een formele adviserende rol. Daar zullen zij ook toe in de gelegenheid gesteld worden.

> Presentatie raad 15 januari / Conclusies na 4 december en doorkijk proces