Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden

In de Drechtsteden helpen we mensen om samen zelfstandiger te worden. Dit doen we in opdracht en met beschikbaar gestelde middelen. Maatschappelijke ontwikkelingen en wijziging van spelregels van financiering door de Rijksoverheid maken bewuste keuzes over betaalbaarheid van het sociale domein noodzakelijk in samenhang met de gewenste kwaliteit van ondersteuning

Het Drechtstedenbestuur ontwikkelt in opdracht van de raad en samen met stakeholders een regionale visie op het sociaal domein. De sociale visie is kader stellend voor de doelen die we met elkaar willen bereiken in het Sociaal Domein. We zetten met dit proces in op evenwichtige besluitvorming, effectief beleid en efficiënte uitvoering.

In de visie willen we systeemwereld en de leefwereld van de inwoner samenbrengen. Dat doen we door in gesprek te gaan met elkaar; met de klant, met samenwerkingspartners, met stakeholders en raadsleden. Deze gesprekken leveren inzichten op die we gebruiken om weloverwogen keuzes kunnen maken.

We kijken met een open blik naar de huidige dienstverlening, met een kritische blik op de regels die nodig zijn en welke in de weg zitten. We hebben concept uitgangspunten benoemd die we terug laten komen in de visie:

Mensgerichte ondersteuning

  • Aansluiten bij wat kan
  • Integraal en verbindend, Professioneel maatwerk
  • Efficiënt en doelmatig
  • Gestoeld op kennis
  • Aansluiting bij maatschappelijke opgave